OTTAWA CITIZEN RECOGNIZES ENTRANCE TO WATER DRAGON PARK BY NATASCIA LYPNY, OTTAWA CITIZEN